Vedtægter 2020

by | LokalListen

VEDTÆGTER

for

LokalListen (L)

i Faxe Kommune

§ 1

Formål.

At samle Lokallistens vælgere i Faxe Kommune.At fremme en tidssvarende repræsentativ politik for kommunen, fri af partipolitik og særinteresser.

§ 2 

Alle borgere i Faxe Kommune med interesse for Lokallisten kan blive medlem.Medlemmerne i Lokallisten skal have respekt for andre menneskers værdier og forskelligheder.

§ 3

Foreningen skal som minimum afholde møde to gange årligt, hvor der gives mulighed for at drøfte Lokallistens lokale, aktuelle kommunalpolitiske holdninger og visioner.

§ 4

I forbindelse med valg fremkommer medlemmerne med kandidatforslag til det af bestyrelsen nedsatte kandidatudvalg som højst består af 7 medlemmer.Kandidatudvalget vælger selv sin formand og tilrettelægger opstillingsmødet.Opstillingsformen fremgår af allonge til vedtægterne.

§ 5

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant for disse.

Afstemningen vedrørende valg afgøres skriftligt, såfremt 1 medlem kræver det.I ulige år er 2 medlemmer på valg.I lige år er 3 medlemmer på valg.Suppleanter til bestyrelsen, bilagskontrollanter samt disses suppleant, er på valg hvert år.Genvalg kan finde sted.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

§ 7

Generalforsamlingen indvarsles ved annoncering via e-mail, SMS og ved særlig anmodning herom, pr. brev, senest 4 uger før. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.Forslagene bekendtgøres ligeledes på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned.

§ 8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 •  Fastlæggelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse, bilagskontrollanter og suppleanter.
 • Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen
 • Eventuelt.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af,

 • 3 bestyrelsesmedlemmer
 • et flertal af byrådsgruppen
 • hvis 20 % af medlemmerne skriftligt begærer det overfor bestyrelsen.

§ 10

Alle beslutninger i såvel bestyrelsen som generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal.

§ 11

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

§ 12 

Lokallistens byrådsgruppe og dens enkelte medlemmer er i deres politiske arbejde uafhængige af bestyrelsen.

§ 13 

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indvarslet generalforsamling. I tilfælde af opløsning fordeles eventuelle midler til kulturelle formål i Faxe Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2020.

                             Jens Jørgen Balle Knudsen

                                   (sign.)

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe