VEDTÆGTER

for

LokalListen (L)

i Faxe Kommune


§ 1

Formål.

At samle Lokallistens vælgere i Faxe Kommune.
At fremme en tidssvarende repræsentativ politik for kommunen, fri af partipolitik og særinteresser.


§ 2 

Alle borgere i Faxe Kommune med interesse for Lokallisten kan blive medlem.
Medlemmerne i Lokallisten skal have respekt for andre menneskers værdier og forskelligheder.


§ 3

Foreningen skal som minimum afholde møde to gange årligt, hvor der gives mulighed for at drøfte Lokallistens lokale, aktuelle kommunalpolitiske holdninger og visioner.


§ 4

I forbindelse med valg fremkommer medlemmerne med kandidatforslag til det af bestyrelsen nedsatte kandidatudvalg som højst består af 7 medlemmer.
Kandidatudvalget vælger selv sin formand og tilrettelægger opstillingsmødet.
Opstillingsformen fremgår af allonge til vedtægterne.


§ 5

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant for disse.

Afstemningen vedrørende valg afgøres skriftligt, såfremt 1 medlem kræver det.
I ulige år er 2 medlemmer på valg.
I lige år er 3 medlemmer på valg.
Suppleanter til bestyrelsen, bilagskontrollanter samt disses suppleant, er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.


§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.


§ 7

Generalforsamlingen indvarsles ved annoncering via e-mail, SMS og ved særlig anmodning herom, pr. brev, senest 4 uger før. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene bekendtgøres ligeledes på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned.


§ 8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 •  Fastlæggelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse, bilagskontrollanter og suppleanter.
 • Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen
 • Eventuelt.


§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af,

 • 3 bestyrelsesmedlemmer
 • et flertal af byrådsgruppen
 • hvis 20 % af medlemmerne skriftligt begærer det overfor bestyrelsen.


§ 10

Alle beslutninger i såvel bestyrelsen som generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal.


§ 11

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.


§ 12 

Lokallistens byrådsgruppe og dens enkelte medlemmer er i deres politiske arbejde uafhængige af bestyrelsen.


§ 13 

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indvarslet generalforsamling. I tilfælde af opløsning fordeles eventuelle midler til kulturelle formål i Faxe Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2020.

                             Jens Jørgen Balle Knudsen

                                   (sign.)


Måske vil du syntes om dette

Opstillingsmøde LokalListen

Opstillingsmøde LokalListen

Kulturelt rejsebrev nr. 2

Kulturelt rejsebrev nr. 2
Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}