VEDTÆGTER

for

LokalListen (L)

i Faxe Kommune


§ 1

Formål.

At samle Lokallistens vælgere i Faxe Kommune.
At fremme en tidssvarende repræsentativ politik for kommunen, fri af partipolitik og særinteresser.


§ 2 

Alle borgere i Faxe Kommune med interesse for Lokallisten kan blive medlem.
Medlemmerne i Lokallisten skal have respekt for andre menneskers værdier og forskelligheder.


§ 3

Foreningen skal som minimum afholde møde to gange årligt, hvor der gives mulighed for at drøfte Lokallistens lokale, aktuelle kommunalpolitiske holdninger og visioner.


§ 4

I forbindelse med valg fremkommer medlemmerne med kandidatforslag til det af bestyrelsen nedsatte kandidatudvalg som højst består af 7 medlemmer.
Kandidatudvalget vælger selv sin formand og tilrettelægger opstillingsmødet.
Opstillingsformen fremgår af allonge til vedtægterne.


§ 5

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant for disse.

Afstemningen vedrørende valg afgøres skriftligt, såfremt 1 medlem kræver det.
I ulige år er 2 medlemmer på valg.
I lige år er 3 medlemmer på valg.
Suppleanter til bestyrelsen, bilagskontrollanter samt disses suppleant, er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.


§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.


§ 7

Generalforsamlingen indvarsles ved annoncering via e-mail, SMS og ved særlig anmodning herom, pr. brev, senest 4 uger før. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene bekendtgøres ligeledes på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned.


§ 8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 •  Fastlæggelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse, bilagskontrollanter og suppleanter.
 • Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen
 • Eventuelt.


§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af,

 • 3 bestyrelsesmedlemmer
 • et flertal af byrådsgruppen
 • hvis 20 % af medlemmerne skriftligt begærer det overfor bestyrelsen.


§ 10

Alle beslutninger i såvel bestyrelsen som generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal.


§ 11

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.


§ 12 

Lokallistens byrådsgruppe og dens enkelte medlemmer er i deres politiske arbejde uafhængige af bestyrelsen.


§ 13 

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indvarslet generalforsamling. I tilfælde af opløsning fordeles eventuelle midler til kulturelle formål i Faxe Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2020.

                             Jens Jørgen Balle Knudsen

                                   (sign.)


Måske vil du syntes om dette

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}