Konstitueringsaftale for Faxe Byråd perioden 1/1-2018 til 31/12-2021

by | Diverse

Indhold

Konstitueringsaftale. 3

Flertalsgruppen: 3

Følgende fordeling af poster er aftalt: 3

Politik. 4

Eco Valley: 4

Spildevandsrensning i det åbne land: 4

Privatisering/Udlicitering/konkurrenceudsættelse: 4

Regelforenkling: 4

Skat/Institutionsudgifter: 5

Kystsikring: 5

Halprojekter incl. Haslev Svømmehal. 5

Skolestruktur: 5

Ældrepleje: 6

Infrastruktur i Haslev: 6

Normering i dagsinstitutioner: 6

Business Faxe Copenhagen (BFC). 6

Tilflytning/befolkningsudvikling: 6

Sygefravær: 7

Tillidsreform (Borgerne før systemet): 7

Whistleblowerordning: 7

Udviklingsforstyrrelser og handicappede: 7

Øvrigt. 8

Konstitueringsaftale

Der er den 22. november 2017 indgået konstitueringsaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance (VOLI), der samlet udgør 14 mandater.

Flertalsgruppen:

VOLI indgår i en flertalsgruppe for de kommende fire år i Faxe Kommune

Følgende fordeling af poster er aftalt:

Venstre: Borgmester/Formand for økonomiudvalget, Formand for Senior og Sundhedsudvalget, Formand for Socialudvalget og et økonomiudvalgsmedlem.

Dansk Folkeparti: Formand for Teknik og Miljø Udvalget, Formand for Beskæftigelse og Integrationsudvalget og et økonomiudvalgsmedlem, Formand for Faxe Forsyning

Borgerlisten: 1. Viceborgmester, Formand for Plan og Kulturudvalget, et økonomiudvalgsmedlem og Formand for Børne og Ungeudvalget

Liberal Alliance: Formand for Børn og Læringsudvalget.

 

 

Ole Vive            Eli Jacobi Nielsen                        René Tuekær                               Kenneth M. Nielsen

Venstre             Dansk Folkeparti                        Borgerlisten                                 Liberal Alliance

 

 

Malene Snedgaard                    Pia Backquist                                Martin Hillerup                            Birger Holm

Venstre                                          Dansk Folkeparti                        Borgerlisten                                 Liberal Alliance

 

 

 

Politik

Aftalen basere sig på nedenstående politiske aftale og man er i flertalsgruppen enig om, at nedenstående skal danne grundlaget for periodens politik på de omtalte områder.

Eco Valley:

Der er i flertalsgruppen enighed om, at området er et helt almindeligt erhvervsområde, dog med en attraktiv beliggenhed tæt på et af de fremtidige trafikknudepunkter på Sjælland. Historiefortællingen om, at virksomhederne skal være særligt grønne og skabe symbiose for hinanden, skal elimineres en gang for alle.

Der skal i valgperioden 2018-2021 udarbejdes en ny lokalplan for området, der også skal have navneændring.

 

Spildevandsrensning i det åbne land:

Der er i flertalsgruppen enighed om, at den netop vedtagne spildevandsplan for Faxe Kommune er den gældende, også ind i den kommende valgperiode, herunder at de allerede gennemførte indsatser fastholdes. Der udarbejdes et administrationsgrundlag, med fokus på konkrete indsatser for borgerne, der er berørt af spildevandsplanen.

Administrationsgrundlaget skal sikre at der ved statslige krav til vandmiljøet/spildevand gennemføres understøttende/afklarende konkrete vurderinger som anført i spildevandsbekendtgørelsens § 35, både angående kloakering og individuelle løsninger. Flertalsgruppen er enige om, at der også fremadrettet skal ske en målrettet indsats til sikring af et forbedret vandmiljø.

 

Privatisering/Udlicitering/konkurrenceudsættelse:

Der er i flertalsgruppen enighed om, at Privatisering/Udlicitering/konkurrenceudsættelse kan komme på tale inden for de kommunale arbejdsområder, dog er det vigtigt at fastslå, at det ikke kan stå alene, det skal ske på områder, hvor det giver mening.

Det kan være økonomisk mening, hvor en privat udbyder kan gøre det billigere, men også på områder, hvor kommunen ikke nødvendigvis har den vidensmæssige eller faglige ballast, der skal til for at løfte opgaven.

Derudover skal der fokus på, at indgåelse af Offentlig Private Partnerskaber (OPP) ved større kommunale investeringer kan være en fornuftig og brugbar vej, til opnåelse af ønskede resultater i et hurtigere tempo end den kommunale økonomi og ressourcer ellers ville give mulighed for.

 

Regelforenkling:

Der er i flertalsgruppen enighed om nedsættelse af et § 17.4 udvalg i valgperioden, med fokus på regelforenkling/bedst praksis. Målet er et opgør med internt vedtagne arbejdsgange og silotænkning, der medfører administrativt ressourcespild. Borgerne skal opleve at de får en bedre service, der i højere grad fokuserer på deres behov, og i mindre grad på stive regler og overimplementering af disse.

 

Skat/Institutionsudgifter:

Der er i flertalsgruppen enighed om, at der i valgperioden arbejdes på at lette de økonomiske byrder på borgerne, ud fra devisen – ”borgerne skal kunne beholde flere af deres egne penge”. Ejendomsskatten skal holdes i ro, mens ambitionen er, at der minimum opnås en sænkning på 0,1% af personskatten i løbet af perioden. Dækningsafgiften ønskes ikke genindført

Kystsikring:

Der er i flertalsgruppen enighed om, at kystsikringen i Faxe Ladeplads er højt prioriteret, og ønskes iværksat snarest. Mulighederne for ekstern/fondsbaseret/Offentlig Private Partnerskaber (OPP), finansiering af rekreative anlæg og tiltag i forbindelse hermed skal fortsat forfølges.

 

Halprojekter incl. Haslev Svømmehal.

Der er i flertalsgruppen enighed om, at der i flere byer er behov for yderligere hal kapacitet og kommunen skal medgå i finansieringen heraf – der skal udarbejdes prioritering af rækkefølge.

Den nuværende svømmehal i Haslev har en relativ kort restlevetid og derfor afsættes der midler til opsparing til ny hal, samtidig med løbende renovering. Muligheden for at udføre et tidligere realiseret vellykket projekt fra anden kommune og/eller i regi af Offentlig Private Partnerskab (OPP) skal afsøges.

 

Skolestruktur:

Der er i flertalsgruppen enighed om, at folkeskolen trænger til en periode med ro, så alle strukturelle forandringer, der er vedtaget og implementeret kan få tid til at rodfæste sig.

Når analysen af ledelsesstrukturen på skole- og daginstitutionsområdet i 2018 foreligger, tages der endelig stilling til områdeledelse og herunder organiseringen af samme. Endvidere ønskes ændring af skolenavnene til de oprindelige geografisk relaterede navne.

Der skal arbejdes for en lavere klassekvotient end de hidtidige 28 elever pr. klasse. Den matematiske model bliver evalueret i 2018 og skal revurderes. Der kan være et individuelt udgangspunkt, som eksempelvis kan tage udgangspunkt i de bygningsmæssige forhold, hvilket betyder, at klassekvotienten bevares, ligeledes kan klasseårgangen have betydning.

Det står fast, at der skal forblive folkeskoler fra 0-9. klasse i de 6 store byer i kommunen.

 

Ældrepleje:

Området har i en længere periode været præget af en stor grad af konsensus, hvilket har afstedkommet ro på området. Det er vigtigt at fastslå, af vore ældre på plejecentre og i eget hjem, fortsat tilbydes den rette pleje og omsorg, også set i forhold til, at der fremover kommer endnu flere ældre i Faxe kommune. Det tilstræbes at revisitationen på plejecentrene, skal ske indenfor de første op til tre måneder.

Det er aftalt, at vi fortsat skal forsøge at implementere velfærdsteknologi, hvor det giver mening i plejen af den ældre.

Enighed om at undersøge mulighederne for, at der evt. bygges og drives friplejehjem i kommunen, ud fra devisen om, at det både skal være godt for de ældre og for kommunens økonomi.

 

Infrastruktur i Haslev:

Der er i flertalsgruppen enighed om, at der skal søges en løsning på de fremtidige trafikale udfordringer, som en udbygning af stationen/banen i Haslev vil udløse. Det er aftalt, at Haslev Centrum ikke må sande til i trafik, som følge af øget togkørsel.

 

Normering i dagsinstitutioner:

I forlængelse af BUPL’s analyse fra efteråret 2017 bør vi analysere den givne bevillingsramme Fokus på bedre normeringer i børneinstitutionerne, dog med særlig fokus på børnesammensætningen i den enkelte institution (social normering). Der skal aftales/udarbejdes en model for social normering, som aftalt i budgetforliget for 2018.

Det har i den nuværende byrådsperiode været målet, at 60% af timerne skulle udføres af faglært personale, dette er ikke efterkommet/opfyldt, derfor er det vigtigt, at det som det først punkt bliver opfyldt og derefter med ambition om at hæve målet til 70%. Der vil ligeledes ske en analyse af ledelsesstrukturen.

 

Business Faxe Copenhagen (BFC)

Navnet ændres: Copenhagen skal som minimum udgå af navnet, men det kunne være ønskværdigt, hvis vi helt fandt et bedre og mere dækkende navn. Dette skal selvfølgelig ske i samarbejde med foreningen bag BFC.

Samarbejdet fortsættes, evaluering efter 1 år, ved forlængelse opstilles konkrete målbare krav til resultater. Det er en prioritet for Faxe kommune at løfte sig i de tværkommunale undersøgelser omkring erhvervsvenlighed, bl.a hos Dansk Industri.

 

Tilflytning/befolkningsudvikling:

Flertalsgruppen vil tilsikre, at der fortsat er stor fokus på en positiv udvikling i befolkningstallet i Faxe Kommune og antallet af virksomheder og iværksætterinitiativer udvikler sig i den rigtige retning.

Sygefravær:

Det samlede kommunale sygefravær er for højt og der skal sættes fokus på at nedbringe det, her kan hele arbejdet og tankegange om bedst praksis med fordel bringes i anvendelse.

 

Tillidsreform (Borgerne før systemet):

Borgerne skal mødes, med interesse og indgangsvinklen skal være, at borgerne taler sandt og vil det bedste. Vi skal turde tror på, at borgerne ofte kende både kommunen geografisk bedst og også deres eges sag bedst, det vil sige, at vi aldrig bare må forlade os til at tro, at det kommunale system altid er rigtigt.

Borgerrådgiveren i kommunen skal bevares og der skal være fokus politisk og på højeste embedsmandsniveau på, at de anbefalinger der kommer i den årlige rapport, rent faktisk også bliver implementeret i arbejdsgangene, så det ikke er de samme fejlområder, der gentages år efter år.

 

Whistleblowerordning:

Der er i flertalsgruppen enighed om, at der i valgperioden indføres en whistleblowerfunktion.

For at forebygge og afværge fejl i kommunens borgerbetjening og administration oprettes en whistleblowerfunktion for kommunens ansatte og samarbejdspartnere. Det skal sikres, at kommunens ansatte uden frygt for repressalier kan ytre sig om alvorlige forhold, f.eks. lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare og enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet og grove tilfælde af omsorgssvigt

Whistleblowerfunktionen vil referere til Borgerådgiveren.

Udviklingsforstyrrelser og handicappede:

Ved det afholdte vælgermøde arrangeret af Landsforeningen Autisme og Danske Handicaporganisationer ønskes borgernes retskrav undersøgt nærmere. Det skal analyseres til bunds om eksempelvis svarfrister generelt bliver overholdt og om der bevilliges de rette hjælpemidler i forhold til den enkelte bruger. Det kom tydeligt frem, at området trænger til fornyet fokus samt en nærmere undersøgelse

 

§ 17.4 Udvalg:

Der er i flertalsgruppen enighed om nedsættelse af et § 17.4 udvalg i perioden 1/1 2019 – 31/12 2019 (med mulighed for forlængelse), med fokus på regelforenkling/bedst praksis. Målet er et opgør med internt vedtagne arbejdsgange og silotænkning, der medfører administrativt ressourcespild. Det er aftalt mellem partierne, at Venstre udpeger formanden for dette udvalg.

Der ud over er det aftalt, at der i valgperioden kan nedsætte op til 3 stk. § 17.4 udvalg (arbejdsperiode 1 år) yderligere efter behov. Forhandlingerne om oprettelse af yderligere § 17.4 udvalg kan ske løbende eller i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det er aftalt i flertalsgruppe af en formandspost i et § 17.4 udvalg kan tildeles mindretalsgruppe efter nærmere forhandlinger, herudover er der aftalt en formandspost til Dansk Folkeparti og en til Borgerlisten.

 

Øvrigt

Ud over de politiske punkter er parterne enige om, at følgende også er gældende mellem partierne.

Borgmesteren er forpligtet til at varetage hvervet i hele valgperioden 2018-2021.

VOLI afholder fælles gruppemøder forud for økonomiudvalgsmøderne.

VOLI udarbejder hvert år et fælles budgetforslag, hvilke kan ske på baggrund ad det administrative oplæg og afholdte budgettemadage. VOLI er gensidigt forpligtet til, at nå frem til en fælles budgetaftale hvert år.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe