Generalforsamling 5. marts 2020

by | LokalListen

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes i Rollosalen på biblioteket i Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe

Torsdag den 5. marts 2020 kl 19.00

Dagsorden:

1.      Valg af stemmetællere.

2.      Valg af dirigent.

3.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og kontingent fastsættes.

5.      Behandling af indkomne forslag.Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af listens navn til “Lokallisten”.Indenrigsministeriet har godkendt, at Klaus Riskær ændrer navn på sit parti til Borgerlisten, hvilket reelt fjerner vores ret til navnet.

6.      Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

For en to-årig periode vælges 3 personer til bestyrelsen- Jeanette Dahl Henriksen, Jonas Tropp og Klaus Kej er på valg- Jeanette og Klaus modtager genvalg, bestyrelsen foreslår nyvalg af Michael Lilliekvist

For en et-årig periode vælges 2 personer som suppleanter til bestyrelsen- Bestyrelsen foreslår Jonas Tropp og Dorte Bagge som hhv. første og anden suppleant.

For en et-årig periode vælges 2 personer som bilagskontrollanter- Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Jørgen Balle Knudsen og Holger Petersen

For en et-årig periode vælges 1 person som suppleant for bilagskontrollanter- Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Nielsen

7.      Valg af spidskandidat til KV21

Bestyrelsen indstiller René Tuekær

8.      Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen.

9.      Eventuelt

Referat

Klaus bød velkommen til Borgerlistens generalforsamling, og fortalte om Dortes situation.

1. Stemmetællerne blev John og Niels.

2. Dirigenten blev Jens Jørgen Balle Knudsen, som kunne fortælle at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til tidsfrister i vedtægterne.

3. Bestyrelsens beretning blev afholdt af Jeanette, som kunne fortælle om Borgerlistens 2019, og lidt om de forslag som Borgerlisten har bragt videre til byrådet.

4. Erik forelagde det reviderede regnskab. Kontingentet forbliver uændret.

5. Klaus orienterede om, at Borgerlisten ønsker at ændre navn til Lokallisten. Grundet Klaus Riskærs oprettelse af landspartiet Borgerlisten. Borgerlisten har undersøgt konsekvenserne for vores lille lokale parti, og det er ikke muligt for os at stille op til KV21 med navnet Borgerlisten, og derfor kan vi ligeså godt først som sidst ændre vores navn, så vi kan slå vores nye navn fast inden næste valg.

Der fremkom variationer af navnet, hvor Borgerlisten stadig indgik fra flere medlemmer, men dette er ikke muligt at bruge. René påpegede, at Lokallisten allerede nu er en del af vores slogan, så derfor ligger det meget ligetil at vælge Lokallisten.

18 stemte for og 1 undladte at stemme.

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer: Genvalg af Jeanette Dahl Henriksen og Klaus Kej, nyvalg af Michael Lilliekvist.

Bestyrelsessuppleanter: Jonas Tropp og Dorte Bagge valgt som hhv. første og anden suppleant.

Bilagskontrollanter: Genvalg af Jens Jørgen Balle Knudsen og Holger Petersen.

Suppleant for bilagskontrollanter: Genvalg af Steen Nielsen.

7. Valg af spidskandidat til KV21 René Tuekær blev valgt.

8. Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen. Rene Tuekær fortalte om arbejdet med kommuneplaner i Plan & Kulturudvalget, herunder den nye planstrategi. På især to områder arbejdes for at få vores ønsker med:

En kommunal udstykning i Faxe Ladeplads ved Sognefogedgården, så der sikres en mere forskellig bebyggelse, end det er set ved flere private udstykninger.

Ansøgninger om tilladelse til solcelleparker skal løbende overvejes i lyset af den teknologiske udvikling og elselskabernes ønsker/behov.

Efter vedtagelsen af vores forslag om borgerforslag er der nu etableret den nødvendige løsning på kommunens hjemmeside og det første forslag er fremsat.

§17.4 udvalget, der skal arbejde med FN´s verdensmål har startet sit arbejde. Udvalgets første initiativ er et brev til Folketinget om at ændre vilkårene for etablering af solceller på kommunale ejendomme. Som det er nu, skal kommunen stifte et selskab for hver bygning, og hvert selskab skal føre et selvstændigt og revideret regnskab.

Marianne Ørgaard fortalte nærmere om vores forslag om Rygestop i arbejdstiden i Faxe kommune. Forslaget indgår i en samlet plan fra Senior & Sundhedsudvalget, og derfor blev forslaget trukket på byrådsmødet den 12-12-2019.

Ungdomsforum, som vi forlagde i Byrådet tilbage i november 2018, er strandet i politisk fnidder om hvorvidt finansieringen skal ske via Plan- og kulturudvalget, Børn & Læringsudvalget eller en kombination.

Det er meget ærgerligt, da forslaget var første et led i vores strategi om øget involvering af de unge, konkret med en aldersgrænse på 15 for at kunne fremsætte Borgerforslag, og planen om at involvere repræsentanter fra Ungdomsforum i §17.4 udvalget.

9. Eventuelt

Der var et spørgsmål til affaldssorteringen, konkret til manglen på plads til papir og pap.

Det forventes at centrale glaskuber genindføres på et tidspunkt, og at glas derfor ikke længere skal i husstandscontainerne. Årsagen er, at glasset med den nuværende sortering ikke er rent nok til genbrug. Flere udtrykte ønske om, at man så byttede om, så papir/pap skal i det store rum og plastik/metal i det lille rum. Forslaget er allerede præsenteret for Faxe forsynings bestyrelsesformand, Lars Folman, men uden den store lydhørhed.

Vi arrangerer en tur til Folketinget med rundvisning af Tanja Larsson. Den endelige dato fastlæges efter aftale med Tanja Larsson, men der arbejdes med enten torsdag den 14. maj eller mandag den 20. april. Reserver begge dage – nærmere information følger.

Konstituering

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Formand: Klaus Kej

Kasserer: Erik Molnit

Sekretær: Jeanette Dahl Henriksen

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe